Polityka prywatności

Wstęp

Niniejsza strona internetowa („Strona”) jest serwisem internetowym BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy Sp.k z siedzibą w Warszawie przy ul. Saskiej 9L. („BCLA”), kancelarii adwokackiej świadczącej kompleksowe usługi prawne.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Informacje oraz treść dokumentów zamieszczonych na Stronie BCLA nie stanowią porady prawnej.
 2. BCLA nie ponosi odpowiedzialności szkody, które poniesie użytkownik w związku z podjęciem jakichkolwiek działań lub zaniechań w oparciu o jakiekolwiek dane zawarte na Stronie i niniejszym BCLA wyłącza w najszerszym stopniu dopuszczalnym przez prawo swoją odpowiedzialność za takie działania lub zaniechania użytkowników Strony.

 

Prawo Autorskie

 1. Treść niniejszej Strony chroniona jest prawem autorskim i innymi przepisami prawa odnoszącymi się do ochrony własności intelektualnej. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie prawa do materiałów zawartych na niniejszej Stronie stanowią własność BCLA.
 2. Użytkownicy Strony mogą wykorzystywać zamieszczone na niej treści w celach prywatnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Każde inne wykorzystanie w całości bądź części treści pochodzących z niniejszej Strony jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody BCLA. Warunkiem wykorzystania treści pochodzących ze Strony jest wskazanie BCLA jako źródła.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w treściach znajdujących się na Stronie.
 4. BCLA zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na wykorzystywanie treści znajdujących się na Stronie.

 

Polityka prywatności

 1. BCLA zbiera dane o użytkownikach Strony. Dane te będą przechowywane w bazie danych zlokalizowanej w siedzibie BCLA. BCLA pozyskuje tylko takie dane, które są niezbędne do uzyskania danych statystyczno – analitycznych na Stronie oraz kontaktu z użytkownikami Strony.
 2. Dane osobowe użytkowników Strony są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z póź. zm.). Administratorem danych osobowych jest BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Saskiej 9L. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Za uprzednim pozwoleniem użytkowników Strony dane osobowe mogą być wykorzystywane przez BCLA bądź przez podmioty działające w jej imieniu, do wysyłania informacji handlowej.
 4. BCLA może ujawnić jakiekolwiek dane zebrane na temat użytkowników Strony, w tym ich dane osobowe jeżeli będzie to wymagane przez przepisami prawo.
 5. Dane osobowe użytkowników Strony nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom bez zgody użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie dopuszczalne jest przez stosowne przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Użytkownicy Strony, którzy dobrowolnie udostępnią swoje dane osobowe, mogą w każdej chwili poprosić o udostępnienie do wglądu informacji przechowywanej o nich przez BCLA oraz do dokonywania wszelkich zmian w takich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każdy użytkownik Strony jest uprawniony do żądania usunięcia jego danych.